محصولات

پمپ تک

پمپ تک

پمپ دوبل

پمپ دوبل

پمپ پیستون

پمپ پیستون

سیلندر هیدرولیک HBQ

سیلندر هیدرولیک HBR

سیلندر هیدرولیک HBU

سیلندر هیدرولیک HBW

سیلندر هیدرولیک HBE

سیلندر هیدرولیک HBD

سیلندر هیدرولیک HBC

سیلندر دو طرفه گرد

سیلندر دو طرفه چهارگوش

سیلندر دو طرفه چهارگوش

سیلندر دو طرفه تلسکوپی

سیلندر دو طرفه تلسکوپی

سیلندر یک طرفه گرد

سیلندر یک طرفه گرد

سیلندریک طرفه چهارگوش

سیلندریک طرفه چهارگوش

سیلندر یک طرفه تلسکوپی

سیلندر یک طرفه تلسکوپی

شیرهای فرمان هیدرولیک

کارتریج هیدرولیک

پایه شیرهای هیدرولیک

شیلنگ هیدرولیک

اتصالات هیدرولیک

اتصالات هیدرولیک

بست دو شاخ مادگی

بست دو شاخ مادگی

سنسور کامپکت طرح فستو

سنسور کامپکت طرح فستو

سنسور سیلندر استاندارد

سنسور سیلندر استاندارد

سنسور چرخشی

سنسور چرخشی

سنسور قلمی

سنسور قلمی

سنسور سیلندر در سایزهای مختلف

سنسور سیلندر در سایزهای مختلف

پرس پنوماتیک PNA-L

پرس پنوماتیک PNA-L

پرس پنوماتیک 160 PNA

پرس پنوماتیک ۱۶۰ PNA

پرس پنوماتیک ۱۲۵ PNA

پرس پنوماتیک ۱۲۵ PNA

پرس پنوماتیک ۱۰۰ PNA

پرس پنوماتیک ۱۰۰ PNA

پرس پنوماتیک PNA 80

پرس پنوماتیک PNA 80

پرس پنوماتیک ۶۳ PNA

سیلندر رادلس

سیلندر رادلس

سیلندر دو شفته تخت

سیلندر دو شفته تخت

سیلندر گریپر

سیلندر گریپر

سیلندر چرخشی

سیلندر چرخشی

سیلندر کامپکت

سیلندر کامپکت

سیلندر قلمی پنوماتیک

سیلندر قلمی

فیلتر رگلاتور

فیلتر رگلاتور

واحد مراقبت

رگلاتور

رگلاتور

روغن زن

روغن زن

فیلتر

فیلتر

سیلندر با کورس قابل تنظیم

سیلندر با کورس قابل تنظیم

سیلندر دو سر شفت

سیلندر دو سر شفت

بوسترهای هیدرونیوماتیک

بوسترهای هیدرونیوماتیک

ضربه گیرها

ضربه گیرها

پرس هیدروپنوماتیک PNK

پرس چهارستونی هیدروپنوماتیک PNP

پرس چهارستونی هیدروپنوماتیک PNP

ربات پنوماتیک

شیلنگ پلی اورتان رولی

شیلنگ های پلی اورتان فنری

شیلنگ های پلی اورتان فنری

شیلنگ های ضد جرقه

شیلنگ های ضد جرقه

شیر خلأساز

شیر خلأساز

قاپک

شیر تنظیم سرعت

شیر تنظیم سرعت

شیر تخلیه سریع

شیر تخلیه سریع

شیر دستی کشویی

شیر دستی کشویی

شیر یک طرفه

شیر یک طرفه

شیر یا

شیر یا

شیرهای 5 راهه دو و سه حالته

شیرهای ۵ راهه دو و سه حالته

شیرهای فرمان باد-برگشت فنر

شیرهای فرمان باد-برگشت فنر

شیرهای دوطرف فرمان باد

شیرهای دوطرف فرمان باد

شیرهای 3 و 5 راهه دو حالته تحریک قرقره ای برگشت فنر

شیرهای ۳ و ۵ راهه دو حالته تحریک قرقره ای برگشت فنر

شیرهای 3 و 5 راهه دو حالته تحریک زبانه ای برگشت فنر

شیرهای ۳ و ۵ راهه دو حالته تحریک زبانه ای برگشت فنر

شیربادی پدالی دو حالته

شیر بادی پدالی دو حالته

پدال برقی

پدال برقی

شیرهای 5 راهه دو و سه حالته تحریک اهرم دستی

شیرهای ۵ راهه دو و سه حالته تحریک اهرم دستی

شیرهای 3 و 5 راهه دو حالته تحریک دکمه ای قارچی

شیرهای ۳ و ۵ راهه دو حالته تحریک دکمه ای قارچی

شیرهای 5 راهه دو و سه حالته تحریک اهرم دستی((PV5|2) & 5|3 (G1|4))

شیرهای ۵ راهه دو و سه حالته تحریک اهرم دستی((PV5|2) & 5|3 (G1|4))

شیرهای 5 راهه دو و سه حالته تحریک اهرم دستی مخصوص

شیرهای ۵ راهه دو و سه حالته تحریک اهرم دستی مخصوص

شیرهای 3 و 5 راهه دو حالته چرخشی و دستی-صفر و یک

شیرهای ۳ و ۵ راهه دو حالته چرخشی و دستی-صفر و یک

شیرهای 3 و 5 راهه دو حالته تحریک دکمه ای فنربرگشت

شیرهای ۳ و ۵ راهه دو حالته تحریک دکمه ای فنربرگشت

شیرهای برقی 5 راهه دو و سه حالته تک و دو بوبین

شیرهای برقی ۵ راهه دو و سه حالته تک و دو بوبین

شیرهای برقی 3و 5 راهه دوحالته دو بوبین

شیرهای برقی ۳ و ۵ راهه دوحالته دو بوبین

شیرهای برقی 3 و 5 راهه دو حالته تک بوبین

شیرهای برقی ۳ و ۵ راهه دو حالته تک بوبین

شیر قطع و وصل

شیر قطع و وصل

کور کن

کور کن

رابط تبدیل فیشی

رابط تبدیل فیشی

رابط فیشی

رابط فیشی

تبدیل شیلنگ خور فیشی

تبدیل شیلنگ خور فیشی

ترمینال یک سر دنده تبدیلی

ترمینال یک سر دنده تبدیلی

ترمینال تمام شیلنگ خور

ترمینال تمام شیلنگ خور

ترمینال یک سر فیشی تبدیلی

ترمینال یک سر فیشی تبدیلی

چهار راهی

چهار راهی

سه راهی Y فیشی

سه راهی Y فیشی

سه راهی Y تبدیل فیشی

سه راهی Y تبدیل فیشی

سه راهی Y تبدیل شیلنگ خور

سه راهی Y تبدیل شیلنگ خور

سه راهی Yبا آببندی اورینگی

سه راهی Yبا آببندی اورینگی

سه راهی T تبدیل شیلنگ خور

سه راهی T تبدیل شیلنگ خور

سه راهیT تمام شیلنگ خور

سه راهیT تمام شیلنگ خور

سه راهی T با آببندی اورینگی

سه راهی T با آببندی اورینگی

سه راهی T صندل با آببندی اورینگی

سه راهی T صندل با آببندی اورینگی

رابط زانویی شیلنگ خور

رابط زانویی شیلنگ خور

زانویی بلند با آببندی اورینگی

زانویی بلند با آببندی اورینگی

زانویی دنده تو

زانویی دنده تو

زانویی با آببندی اورینگی

زانویی با آببندی اورینگی

اتصال زانویی 45درجه با آببندی اورینگی

اتصال زانویی ۴۵درجه با آببندی اورینگی

سه راهی دنده رو پیچ-تو پیچ

سه راهی دنده رو پیچ-تو پیچ

اتصال کنترل سرعت

اتصال کنترل سرعت

مستقیم دنده تو

مستقیم دنده تو

اتصال مستقیم با آب بندی اورینگی

اتصال مستقیم با آب بندی اورینگی

رابط تابلوئی تو دنده

رابط تابلوئی تو دنده

رابط تابلویی

رابط تابلویی

رابط مستقیم تبدیل شیلنگ خور

رابط مستقیم تبدیل شیلنگ خور

رابط مستقیم

رابط مستقیم

بست شناور

بست شناور

بست چشمی پنوماتیک

بست چشمی

لولایی دو طرفه قلمی

لولایی دو طرفه قلمی

لولایی دو طرفه

لولایی دو طرفه

لولایی مادگی عقب

لولایی مادگی عقب

بست نبشی

بست کمره ای

بست فلنج

زانویی فیشی تبدیلی

زانویی فیشی تبدیلی

شیر کنترل سرعت بین

شیر کنترل سرعت بین

تماس بگیرید