شیرهای ۵ راهه دو و سه حالته تحریک اهرم دستی((PV5|2) & 5|3 (G1|4))

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. محصولات
 4. chevron_right
 5. پنوماتیک
 6. chevron_right
 7. شیر آلات (شیرهای فرمان)
 8. chevron_right
 9. شیرهای دستی
 10. chevron_right
 11. شیرهای ۵ راهه دو و سه حالته تحریک اهرم دستی((PV5|2) & 5|3 (G1|4))

شیرهای ۵ راهه دو و سه حالته تحریک اهرم دستی((PV5|2) & 5|3 (G1|4))

شیرهای ۵ راهه دو و سه حالته تحریک اهرم دستی((PV5|2) & 5|3 (G1|4))

شیرهای ۵ راهه دو و سه حالته تحریک اهرم دستی مخصوص

(Five -way & Three position hand lever valves)

08 - شیرهای 5 راهه دو و سه حالته تحریک اهرم دستی((PV5|2) & 5|3 (G1|4))
a2348120203 1 - شیرهای 5 راهه دو و سه حالته تحریک اهرم دستی((PV5|2) & 5|3 (G1|4))
فهرست
تماس بگیرید