سیلندر چرخشی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. محصولات
  4. chevron_right
  5. پنوماتیک
  6. chevron_right
  7. سیلندر پنوماتیک
  8. chevron_right
  9. سیلندر چرخشی

سیلندر چرخشی

سیلندر چرخشی

سیلندر چرخشی بهسام

سیلندر دو طرفه دورانی گشتاور دهنده

در سیلندرهای چرخشی حرکت خطی تبدیل به چرخشی میگردد و جهت تحریک محور شیرهای پروانه ایی و نظایر آن در صنایع نفت،گاز و آبرسانی می باشد و این امکان را دارد که زاویه چرخشی را در ابتدا و انتها به میزان °۵±  تنظیم نمود روغن کاری آن توسط واحد مراقبت انجام میگیرد.

Rotary Double Acting Cylinders With Torque

56 - سیلندر چرخشی
57 - سیلندر چرخشی
58 - سیلندر چرخشی
a2373164925 - سیلندر چرخشی
فهرست
تماس بگیرید